Tietosuojaseloste – Visit Häme sivu

1. Tietosuojailmoituksen nimi: Visit Häme sivusto

2. Rekisterinpitäjä:

Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja Tietosuojavastaava:

Mirva Kandolin, Hämeen liitto
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
puh. +358 50 048 3633
mirva.kandolin@hame.fi

4. Rekisterinnimi: Visit Häme asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt:

Henkilöt, jotka ovat osallistuneet kisaan ja antaneet samalla oikeuden tietojen tallentamiseen, uutiskirjeen tilanneet henkilöt tai muussa yhteydessä suostumuksensa antaneet henkilöt. Myös sivustolla vierailevista kerätään dataa analytiikka työkalujen avulla.

6. Käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperusteen on suostumus.

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti, jotta henkilöihin voi olla myöhemmin yhteydessä. Heille voi kohdistaa markkinointia ja viestintää maakunnan matkailukohteista, tapahtumista, sekä muista mahdollisesti kiinnostavista uutisista. Rekisteröidylle viestitään kilpailuun tai Kanta-Hämeen matkailun markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa.

8. Rekisterin henkilötietojen säilytysajat:

Nimi ja yhteystiedot säilytetään ja arkistoidaan digitaalisesti.

Rekisterin tiedot luovutetaan myös HAMK Smart tutkimusyksikölle ja Elinvoimaa Hämeeseen ry:lle, matkailu markkinoinnin tarkoituksiin, joissa ne säilötään kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

9. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä samassa yhteydessä, kun osallistuvat kilpailuun. Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteriin myös tilaisuudessa tai verkkosivujen lomakkeella esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, siten että henkilö antaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötiedot luovutetaan kolmansille osapuolille, kuitenkin niin että henkilötietojen käyttötarkoitus pysyy samana.

Henkilötiedot luovutetaan seuraaville organisaatioille:

HAMK Smart tutkimusyksikkö
PL 230 (Visamäentie 35 A), 13101 Hämeenlinna
Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: hamk@hamk.fi

JA

Elinvoimaa Hämeeseen ry, rekisteritunnus 203.848
Janne Tienpää
p. 044 2064161

janne.tienpaa@visithame.fi 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU ja ETA maiden ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot on tallennetaan asianmukaisesti tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojen luovutus tilanteessa, seuraava organisaatio vastaa myös saman tasoisesta tietojen säilyttämisestä.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toiminta tavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

(artikla 21)

  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan kirjallisesti:

Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna